Compania Electrica Furnizare SA continua procesul de recrutare și selecție în vederea numirii unui Director General care va coordona activitatea companiei.

În acest sens, a fost selectată compania AMROP Romania pentru a oferi asistență de specialitate în acest proces de recrutare.

Procesul de recrutare se va desfasura în respectul legislației aplicabile în vigoare, precum și în respectul principiilor competiției deschise, al profesionalismului, al transparenței, precum și cel al egalității de șanse și accesului liber pentru fiecare persoană care îndeplinește condițiile legale.

Informații despre companie

ELECTRICA FURNIZARE SA, filială a Grupului ELECTRICA, s-a înființat în data de 22.07.2011, în conformitate cu prevederile HG 930/01.09.2010, prin fuziunea fostelor filiale ELECTRICA Furnizare Muntenia Nord, ELECTRICA Furnizare Transilvania Nord și ELECTRICA Furnizare Transilvania Sud.

ELECTRICA FURNIZARE SA are ca obiect principal de activitate comercializarea energiei electrice, iar ca obiecte secundare, alte prestări de servicii. Capitalul social al societății este de 62.109.560 RON, subscris și vărsat integral în numerar de către acționari. Sediul social este în București 011736, Șos. Ștefan cel Mare, nr. 1A, sector 1, contact: sau www.electricafurnizare.ro.

Societatea funcționează în 18 județe ale țării, conform Licenței de Furnizare nr. 1028/ 18.08.2011, cu drept de furnizare în toată țara, prin Punctul de Lucru București și trei sucursale de furnizare a energiei electrice, cu câte șase agenții fiecare.

De asemenea, ELECTRICA FURNIZARE SA a obținut  Licența de Furnizare gaze naturale nr. 2147/12.07.2017 pentru desfășurarea activității de furnizare a gazelor naturale pe întreg teritoriul țării.

Criterii specifice de selecție, care constituie avantaj

 1. Absolvent(ă) de studii superioare cu diplomă de licenţă;
 2. Minim 10 ani de experienţă profesională;
 3. Minim 5 ani de experienţă în funcţii de administrare / conducere / coordonare dintre care minim 3 ani în companii/societăţi cu cifră de afaceri de minim 200 milioane de euro sau minim 2000 de angajaţi
 4. Lipsa antecedentelor penale; candidatul să nu fi fost condamnat pentru infracțiunile: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, spălare de bani (și alte infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului), bancruta simplă, bancruta frauduloasă (și alte infracțiuni prevăzute în Legea nr. 85/2006, respectiv Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență)
 5. Bună reputație personală şi profesională
 6. Integritate si profesionalism;
 7. Cunoaşterea limbii române sau a unei limbi de circulaţie internaţională.

Criterii de recrutare şi selectare, necesar a fi îndeplinite cumulativ

 1. Absolvent(ă) al unei specializări/master/MBA în domeniile: management/ economic/ tehnic;
 2. Experienţă relevantă atât pe plan local cât şi internaţional;
 3. Experienţă relevantă în domeniul energiei;
 4. Cunoştinţe aferente legislaţiei locale si europene din domeniului energiei;
 5. Experienţă în relaţia cu autorităţile publice, autorităţile de reglementare şi supraveghere din domeniul energiei;
 6. Experiență în comunicarea şi relaţia cu investitorii;
 7. Cunoştinţe si experienta de guvernanţă si strategie corporativă;
 8. Experiență în managementul de proiect, preferabil în procese de transformare din domeniul energetic;
 9. Experienţă în domeniul audit, economic, contabilitate, financiar sau juridic; bun cunoscator al analizei economice;
 10. Experienţă în formarea, coordonarea şi dezvoltarea echipelor/colectivelor de personal şi planificarea succesiunii în cadrul acestora;
 11. Abilităţi de comunicare interpersonală si negociere,
 12. Cunoaşterea limbii române si a limbii engleze.

Reguli cu privire la procesul de selecție

 • Candidaţii din cadrul companiei sau candidatii din cadrul instituţiilor publice trebuie să îndeplinească aceleaşi criterii de selecţie.
 • În mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi.

Documente necesare pentru depunerea candidaturii persoanelor fizice

 1. CV în limba română și engleză;
 2. Scrisoare de intenție în limba română și engleză;
 3. Copii scanate ale actelor de studii (diplome și/sau certificate);
 4. Formularele de recrutare completate, respectiv:
 5. Cererea de participare la procesul de selecție (Anexa 1);
 6. Formularul de acceptare a procesării datelor personale (Anexa 2);
 7. Formularul de acceptare a verificării datelor personale (Anexa 3);
 8. Formular de declarație pe propria răspundere referitoare la conflictul de interese (Anexa 4).

Modul de transmitere a dosarului de aplicație

Documentele solicitate prin prezentul anunţ vor fi transmise in format electronic la adresa  până cel târziu în data 19 iulie 2018, ora 13:00.

Toate aplicațiile depuse în intervalul 21 Mai – 5 iunie rămân valabile și vor fi luate în considerare. Depunerea din nou a documentelor nu va fi necesară.  

Depunerea tuturor documentelor pentru candidatură, solicitate prin prezentul Anunţ de selecţie, este obligatorie.

Nedepunerea, respectiv netransmiterea, în termenul indicat, a tuturor documentelor solicitate poate atrage după sine excluderea din procedura de recrutare şi selecţie.

Prin transmiterea aplicaţiei, candidaţii îşi dau acordul implicit că datele lor personale să fie procesate în scopul procedurii de recrutare şi selecţie, conform dispozițiilor legale.

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a intervieva numai candidaţii selectaţi şi de a renunţa la procesul de selecţie oricând pe parcursul derulării procedurii.

Candidaţilor selectaţi pentru interviu li se pot cere documente suplimentare de natură să probeze experienţa lor sau statutul profesional.