Condiții generale privind contractarea serviciului de furnizare a energiei electrice

Potrivit Legii nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale și a Ordinului ANRE nr. 64/ 2014 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali:

Furnizarea energiei electrice este activitatea prin care persoana juridică titulară de licență comercializează energie electrică clienților. Pentru furnizarea energiei electrice la clienți se încheie un contract, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Sunt interzise consumul și furnizarea de energie electrică fără încheierea contractului de furnizare, cu excepția situațiilor reglementate în mod distinct de către autoritatea competentă.
La cererea scrisă a unui client final, furnizorul este obligat să comunice, în scris, într-un interval de cel mult 15 zile lucrătoare, o ofertă privind condițiile de furnizare a energiei electrice, care conține, obligatoriu, prețul de furnizare, termenii de plată și data-limită de încheiere a contractului de furnizare, elaborat în conformitate cu reglementările emise de autoritatea competentă.
Furnizarea energiei electrice către clientul final se realizează în temeiul unui contract de furnizare, dacă pentru locul de consum respectiv există contract/contracte de rețea încheiat/încheiate de către furnizor sau de către clientul final, conform reglementărilor în vigoare, cu excepția situațiilor reglementate în mod distinct de către ANRE.
Contractul de furnizare se încheie, de regulă, pentru un loc de consum. În cazurile în care clientul final are mai multe locuri de consum pentru care furnizorul este același, se poate încheia un singur contract de furnizare pentru toate sau o parte dintre locurile de consum care au același beneficiar și același furnizor, conform înțelegerii părților contractante. Contractul conține anexele specifice fiecărui loc de consum, iar la includerea sau excluderea unui loc de consum din contract, modificarea se face prin act adițional.
Pentru alimentarea cu energie electrică a unui loc de consum, clientul final parcurge următoarele etape:

 

a) în cazul unui loc de consum nou, obține avizul tehnic de racordare și certificatul de racordare al locului de consum la rețeaua electrică de interes public, conform prevederilor Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013;

b) în cazul unui loc de consum nou, precum și în situația în care trebuie încheiat un contract de furnizare nou, se adresează unui furnizor de energie electrică și alege una dintre ofertele-tip publicate de acesta sau negociază condițiile furnizării ori recurge la selectarea furnizorului prin procedee specifice de licitație/achiziție publică. Dacă îndeplinește condițiile legale și dorește să beneficieze de serviciul universal, clientul final se poate adresa FUI pentru furnizarea în regim de serviciu universal. După ce părțile convin asupra condițiilor de furnizare, semnează contractul de furnizare;

c) prin grija celui care va încheia contractul de rețea, se notifică operatorului rețelei la care este racordat locul de consum datele contractului de furnizare semnat, respectiv termenul de valabilitate, parametrii energiei electrice contractate, condițiile de furnizare, PRE-ul care preia responsabilitatea echilibrării, și se încheie contractul/contractele de rețea de către furnizor sau de către clientul final, cu excepția cazului în care clientul final este titular al unui contract de rețea existent, când acesta rămâne valabil, conform reglementărilor în vigoare.

Contractul de furnizare intră în vigoare la data prevăzută în cuprinsul acestuia, iar alimentarea cu energie electrică de către OR este asigurată pentru perioada coexistenței contractului de furnizare, încheiat în condițiile prezentului regulament și notificat conform alin. (1) lit. c), cu cel de rețea pentru locul de consum respectiv.
Contractul de rețea se încheie pentru o perioadă nedeterminată, cu excepția cazurilor în care clientul solicită o durată limitată, și încetează doar în condițiile precizate în contract. Contractul de rețea semnat de clientul final se poate încheia și în lipsa contractului de furnizare și rămâne în continuare valabil și la schimbarea furnizorului.
La cererea scrisă a unui client final, furnizorul este obligat să comunice, în scris, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii, o ofertă privind condițiile de furnizare a energiei electrice pe piața concurențială, care conține: prețul de furnizare, condițiile și termenele de plată și data-limită de încheiere a contractului de furnizare. Dacă clientul final solicită și are dreptul la serviciul universal, FUI remite acestuia o ofertă pentru încheierea unui contract de furnizare în aceste condiții.
Contractul de furnizare a energiei electrice trebuie să respecte prevederile legislației în vigoare și să cuprindă, pe lângă elementele prevăzute în mod expres în acestea, următoarele elemente:

a) identitatea părților contractante și reprezentanții legali ai acestora, cu precizarea adresei/sediului și a datelor de contact;

b) obiectul și durata contractului;

c) prețul sau tipul tarifului aplicat, modalitățile și condițiile de plată a facturilor;

d) în cazul contractului negociat, furnizorul își asumă responsabilitatea respectării tuturor obligațiilor sale pe piața de energie electrică, aferente furnizării energiei electrice la locul de consum respectiv, inclusiv cele referitoare la echilibrarea consumului de energie electrică;

e) drepturile și obligațiile părților contractante, inclusiv cele rezultate din contractul de rețea, în cazul în care contractul de rețea este încheiat de furnizor, astfel încât clientului final să îi fie transmise drepturile și obligațiile ce îi revin din contractul de rețea;

f) dreptul de denunțare unilaterală a contractului de furnizare de către clientul final în condițiile precizate de actele normative în vigoare;

g) obligația de plată a furnizorului pentru daunele provocate din culpa sa clientului final;

h) anexele contractului de rețea încheiat cu operatorul rețelei la care este racordat locul de consum.

Suplimentar de prevederile alin. (1), contractele de furnizare a energiei electrice la consumatorii casnici trebuie să conține clauze specifice acestei categorii de clienți finali, prevăzute în actele normative în vigoare.
Prevederile contractuale întemeiate pe dispoziții ale actelor normative se modifică de drept la data intrării în vigoare a modificării actelor normative respective; în acest caz, furnizorul/OR are obligația să anunțe beneficiarului modificările intervenite. În cazul modificării tarifelor reglementate, notificarea se consideră efectuată prin înscrierea acestor modificări pe factura reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare a energiei electrice.
Contractul de furnizare […] este valabil o perioadă nedeterminată sau pe o perioadă convenită de părți.
Clientul final are dreptul de a denunța unilateral contractul de furnizare, cu notificare transmisă furnizorului de energie electrică cu cel puțin 21 de zile înainte, cu respectarea condițiilor contractuale.
La încheierea contractelor de furnizare a energiei electrice cu persoane fizice/juridice care au calitatea de chiriași/concesionari sau altă calitate similară care atestă un drept de folosință temporară a locului de consum printr-un act încheiat cu proprietarul, clientul trebuie să prezinte furnizorului, pe lângă actele precizate în cadrul acestei secțiuni, și acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, dacă această mențiune nu se regăsește înscrisă în actul de deținere a spațiului.
La imobilele având destinația de locuință, cu mai mulți locatari, dar cu o singură instalație de racordare și cu un singur contor de decontare, contractul de furnizare a energiei electrice se încheie, după caz, cu:

– Locatarul în spațiul căruia este montat contorul de decontare; sau

– Cu persoana împuternicită în acest sens de către ceilalți locatari, în cazul în care contorul de decontare este montat în spațiul comun;

La imobilele având destinația de locuință, cu mai mulți locatari, unde există consum de energie electrică în încăperi sau în instalații de folosință comună și există contor de decontare dedicat acestui consum, contractul de furnizare a energiei electrice aferent consumului se încheie cu proprietarul încăperilor sau în instalațiilor de folosință comună sau, după caz, cu:

– asociația de proprietari;

– o persoana împuternicită în acest sens;

În cazul în care, într-un loc de consum, energia electrică este utilizată atât pentru activități economice, cât și pentru consum casnic și nu este posibilă sau nu se justifică economic separarea instalațiilor de utilizare, se încheie un singur contract de furnizare. Tipul de contract utilizat va corespunde tipului de consum preponderent, iar tariful utilizat este cel corespunzător tipului de contract.
În cazul decesului titularului de contract de furnizare, orice succesor poate continua derularea acestui contract, cu obligația achitării facturilor și cu preluarea responsabilităților ce decurg ca urmare a derulării contractului, inclusiv răspunderea în cazul constatării unor intervenții neautorizare sau defecțiuni ale grupului de măsură. În termen de 30 de zile de la producerea decesului, succesorul respectiv trebuie să anunțe furnizorul despre deces, iar până la stabilirea legală a titlului de proprietate, furnizorul poate să-i ofere un contract de furnizare a energiei electrice pe durată limitată, de cel mult un an, cu posibilitatea de prelungire.
Furnizorul este îndreptățit să rezilieze contractul în următoarele cazuri:

a) sustragerea de energie electrică constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;

b) neplata facturilor;

c) alte situații prevăzute de legislația în vigoare.

Contractul de furnizare a energiei electrice încetează în următoarele cazuri:

a) expirarea termenului contractual;

b) acordul de voință al părților contractante;

c) denunțarea unilaterală de către clientul final, în condițiile prevăzute în contract și conform prevederilor legale în vigoare;

d) rezilierea.

În cazul încetării contractului ca urmare a expirării duratei de valabilitate a acestuia, furnizorul notifică clientului final data încetării cu minimum 30 de zile înainte.
Furnizorul și, după caz, clientul final au obligația să notifice OR cu privire la încetarea contractului de furnizare, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte.

Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul contractelor încheiate pe o perioadă mai mică de 60 de zile, caz în care notificările se fac cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data încetării valabilității contractului.

Notificarea poate fi comunicată în anexa la factură.

Contractul de furnizare poate fi reziliat de către clientul final, cu notificarea furnizorului cu cel puțin 15 zile înainte, fără plata despăgubirilor prevăzute în contractul de furnizare, în următoarele situații:

a) asupra furnizorului s-a declanșat procedura de suspendare sau retragere a licenței;

b) contractul nu respectă reglementările în vigoare privind tipul de contract.

Contractul de furnizare poate fi reziliat de furnizor, fără plata despăgubirilor prevăzute în contractul de furnizare, în următoarele cazuri:

a) sustragerea de energie electrică de către clientul final, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;

b) neplata facturilor, la termenele și în condițiile prevăzute în contract;

c) încetarea dreptului de folosință al clientului final asupra locului de consum;

d) alte cazuri prevăzute de lege.

Rezilierea din inițiativa furnizorului se efectuează cu un preaviz de minimum 15 zile, cu excepția cazului sustragerii de energie electrică, situație în care rezilierea poate produce efecte de la data constatării prin hotărâre judecătorească definitivă.
În cazul neînțelegerilor precontractuale, dacă părțile nu ajung la o înțelegere, acestea se pot adresa ANRE în vederea declanșării procesului de soluționare a acestora la nivelul acesteia, conform prevederilor Procedurii privind soluționarea neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în domeniul energiei electrice și termice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/ 2013 pentru aprobarea procedurilor privind soluționarea/medierea neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în domeniul energiei electrice.
În cazul disputelor apărute în derularea contractului, dacă părțile nu ajung la o înțelegere, acestea se pot adresa ANRE în vederea declanșării procesului de soluționare a acestora la nivelul acesteia, conform prevederilor Regulamentului privind organizarea și funcționarea comisiei pentru soluționarea disputelor pe piața angro și cu amănuntul apărute între participanții la piața de energie electrică și gaze naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2013.

Contract reglementat

Contract reglementat

Detalii

Contract negociat

Contract negociat

Detalii